Forældresamarbejde

For at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, er det en forudsætning med et reelt og ligeværdigt forældresamarbejde, som bygger på åbenhed, tillid, forståelse og gensidig respekt. Forældrene er dem, der kender barnet bedst og derfor vægter vi forældresamarbejdet højt.

Vi prioriterer, at der holdes møder med forældrene løbende gennem hele barnets tid i institutionen, så der er et løbende samarbejde. Det første møde er vigtigt, og vi har derfor særligt fokus på at afholde et ”forbesøg”, hvor praktiske informationer kan videregives og aftaler om indkøringsforløbet kan aftales. Det kan give forældrene tryghed, at der er tid til at give informationer om deres barn, inden det starter. Efter ca. 3 måneder holdes et kort møde mellem barnets primære voksne i institutionen og forældrene, hvor vi drøfter barnets opstart og der igen er mulighed for dialog og opsamling på informationer. En gang om året holdes der forældresamtaler, hvor der drøftes den generelle udvikling og trivsel, samt hvad vi i fællesskab kan arbejde med i forhold til barnet, her tages udgangspunkt i ”Alle med”. 3 måneders samtalen og de årlige samtaler er vigtige, da de giver mulighed for at forældre og personale kan forventningsafstemme og tale om nogle af de ting, der rør sig både i hjemmet og i institutionen, uden at der skal findes tid til det iblandt børnene. Opstår der nogle ting i løbet af året, store som små, som forældrene har behov for at tale om, vil der som udgangspunkt altid kunne arrangeres ekstra samtaler.

Alle børn og voksne skal føle sig set, når de kommer i institutionen, og i den forbindelse bliver den daglige dialog mellem forældre og personalet også prioriteret. Den daglige dialog er vigtig, da den er med til at skabe tillid, relation og en forståelse for hinandens arenaer. Det kræver, at vi er åbne overfor de forskelligheder forældrene kommer med og professionelle i samarbejdet, altså skal vi være åbne, nysgerrige og spørgende på familiens synsvinkel. Forældrene skal føle sig tryg ved at tage en dialog med personalet, når de føler, der er noget der går dem på vedrørende deres barn. Af forældrene kræver det endvidere, at de holder sig orienteret og bakker op om det arbejde der foregår ift. barnet og børnegruppens trivsel og udvikling, så det netop bliver et samarbejde.

For at tiden til børnene ikke forsvinder i mundtlige informationer til forældrene, har vi forskellige platforme, hvor informationer gives til forældrene. Disse er; nyhedsmails, opslagstavle i garderoben, lukket facebook gruppe mm. For at forældrene kan involvere sig i deres barns hverdag i institutionen er det vigtigt, at vi informerer dem om, hvad der rør sig, hvilke emner vi arbejder med og hvilke forløb der er i fokus. Vi opfordrer endvidere forældrene til at tale med deres barn, om det der er oplevet i institutionen i løbet af dagen, gerne med understøttelse af de billeder vi næsten dagligt lægger op på vores fotoplatform. Det giver en større sammenhæng mellem institution og hjem, det bidrager til læring på mange områder og børnene vokser af at få lov til at fortælle.

Fællesarrangementer i eller omkring institutionen, som f.eks. en årlig juletur, bidrager endvidere til mere uformel samtale mellem forældre og personale, hvor der bliver mulighed for at se hinanden i samspil med børnene på en ny måde. Dette er med til at styrke relationerne og fællesskabsfølelsen mellem forældre og personale.