Målsætning

Klim Fribørnehave og Vuggestues kerneopgave er, at sikre barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem leg, nærvær og tryghed i et anerkendende læringsmiljø.

For at opnå ovenstående er det vigtigt, at vi sammen med forældrene har et tæt og tillidsfuldt samarbejde omkring børnene. Derfor vægter vi højt, at få et godt samarbejde med forældrene, hvor der er kendskab til hinanden, åbenhed og gensidig respekt. Alt dette, da det er et fælles ansvar at skabe de bedste udviklingsrammer for børnene.

I samarbejde med forældrene arbejder vi i Klim fribørnehave og Vuggestue med kerneopgaven ved:

  • At anerkende børnenes forskelligheder og se dem som en styrke for fællesskabet. Herunder, at lære børnene at rumme og anerkende hinandens forskelligheder. Børnene lærer at deltage i sociale sammenhænge og alle har ret til at være en del af fællesskabet trods udfordringer, kompetencer og forskelligheder. Vi arbejder specifikt med en anerkendende og inkluderende pædagogik, ved at have samspilstemaerne fra ICDP-programmet som grundlag for vores samspil med børnene.
  • At børnene lærer sine egne og andres grænser at kende, for at kunne agere hensigtsmæssigt i fællesskaber. De skal støttes heri på en anerkendende måde, hvor de voksne sætter grænser, støtter, guider og viser vejen for børnene.
  • At give børnene medbestemmelse, medansvar og få dem til at føle sig set og forstået af de voksne, så barnet oplever, at have en demokratisk stemme. Dette skal være med til at udvikle børnenes selvstændighed, selvværd og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.
  • At styrke det enkelte barns selvstændighed. Herunder at arbejde med barnets selvhjulpenhedpå det udviklingsniveau det enkelte barn befinder sig, så barnet oplever succes. Selvtillid og gå-på-mod har stor betydning for udviklingen, og vi ønsker at børnene får så mange ”jeg-kan” oplevelser med i bagagen, så børnene får en positiv tilgang til sig selv og deres omverden.
  • At sikreat børnene har et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som er med til at fremme deres trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dette ved at børnene får mulighed for at møde mange forskellige læringsmiljøer gennem hele dagen, da hvert enkelt barn tilegner sig viden og kompetencer på forskellig vis. Dette gør vi ud fra børneperspektivet gennem leg, planlagte aktiviteter som f.eks. samlinger, spontane aktiviteter som opstår i samspil med/mellem børnene samt i hverdagsrutinerne. Men også ved at tage på ture i lokalsamfundet, det kan f.eks. være til stranden, i skoven, på biblioteket eller på legepladser.
  • At forberede og styrke børnene til at kunne tackle at være i skift. Det drejer sig om alle skift fra hjem til vuggestue og børnehave til skole, men også lokale skift mellem grupperne i huset og mellem dagens planlagte aktiviteter/struktur. Her er det vigtigt, at vi har øje for børnenes forskelligheder og behov, hvor tid og tryghed kan være nogle af de bærende elementer hertil. Overgangene mellem hjem, vuggestue og børnehave sikrer vi primært i samarbejde med forældrene og dertil har vi et godt og tæt samarbejde med Klim Friskole, ved blandt andet at børnehavebørnene hver dag deltager i skolens morgensang. På denne måde skabes kendskab til den nye og ukendte arena i et trygt fællesskab.