Læreplan

Læs læreplanen som pdf herlæreplan februar 2015 med foto

Indledning læreplaner

Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er:

 • At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet.
 • At styrke det enkelte barns selvstændighed og samtidig lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres ønsker og behov.
 • At styrke den sproglige udvikling gennem sang, rytmik, rim og remser, oplæsning og samtale.
 • At tage på tur i skoven eller til stranden for at lære børnene at benytte og beskytte naturen.

Klim Fribørnehave og Vuggestue er en integreret institution, hvor vi lægger vægt på, at der er plads og tid til leg, da børnene gennem legen lærer mange færdigheder. De små børn nyder godt af de stores kunnen og får stimuleret deres udvikling, og de store lærer omsorg og har fået små beundrere. Ligeledes er det vigtigt, at vi voksne er åbne overfor at gribe de spontane muligheder for at sætte aktiviteter i gang og selv tilrettelægger aktiviteter, der tager udgangspunkt i ting vi synes børnene skal lære.

Børnenes trivsel skal sikres optimalt i en familiepræget hverdag. Der tages udgangspunkt i barnets verden, idet individuelle og personlige karaktertræk styrkes med henblik på deltagelse i et fællesskab, hvor nysgerrighed og fantasi vækkes.

Børnehaven og Vuggestuen har et tæt samarbejde med Klim friskole og S.F.Oén. Her har børnene mulighed for at knytte venskaber på tværs af alder i såvel børnehave/vuggestue og skole/SFO. Dette giver søskende mulighed for en fælles hverdag. Vi deltager i morgensang på skolen og i nogle af skolens arrangementer og har fælles legeplads. Førskolebørnene besøger i løbet af foråret børnehaveklassen flere gange og deltager i aktiviteterne der. Vi mener, det er værdifuldt at børn i forskellige aldre er sammen og det tætte samarbejde gør overgangen fra børnehave til skole nemmere for børn og forældre.

Her i børnehaven er der lavet en børnemiljø vurdering, hvor børnene fra3-4 år og 4-6 år skulle svare på en række spørgsmål. Ligeledes har de voksne i institutionen besvaret et spørgeskema der omhandler vuggestuebørnene. Under de relevante lærerplans temaer, er der lavet en konklusion på undersøgelsen.

Hele undersøgelsen vedlægges som bilag.

Børnehavens pædagogiske læreplan evalueres hvert andet år sammen med forældrebestyrelsen, og bmv evalueres hvert 3. år.

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden.

Mål

Børn skal:

 • Opleve glæden ved at være i bevægelse
 • Aktivt kunne udforske omverdenen gennem sanserne
 • Kunne styrke deres fysiske sundhed bl.a. med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • Have styrket deres fin og grov motorik

Målene opnås gennem:

 • En legeplads der indbyder til fysisk aktivitet.
 • Mulighed for at male, sy, tegne, lege med perler, modellere og lave papmache.
 • Sanglege, musik, dans og motoriske aktiviteter.
 • Brug af vores plads i skoven. F.eks. naturlig forhindringsbane.
 • Vi har en motorik pædagog der kan støtte børn med behov for mere motorisk træning.
 • Efter stillesiddende aktiviteter er det vigtigt, at børnene for mulighed for fysiske udfoldelser.
 • Lære børnene at vaske hænder efter toiletbesøg og inden madpakker
 • Madlavning ca. hver 14 dag, hvor børnene hjælper til. Her snakkes der om hvad der er sundt, hvor maden kommer fra og hvordan den smager/lugter. Vi bager boller som vi bruger til morgenmad.
 • Opfordre børnene til at pudse næse i papir
 • Brug af IPad til at styrke finmotorikken.

Fysiske rammer

 • Stor legeplads med mange muligheder bl.a. hængebro, balancebom, gynger og sandkasse.
 • Egen plads i skoven med skurvogn, sandbanke, klatretræer, bålplads.
 • Puderum med rib, hængebro, bananpuder, huler med mange store og små puder.
 • Flere køretøjer bl.a. tohjulede cykler, mooncars, banancykel, trehjulede cykler og løbehjul.
 • Mulighed for at låne skolens gymnastiksal, og lejlighedsvis leje Thorup/ Klim hallen.

Psykiske rammer

 • Give mulighed for og blive støttet i at kunne have stille lege, vilde og fysiske krævende lege.

Tegn

 • Vil gerne male, klippe og klistre
 • Vil gerne i puderum
 • Vil gerne bruge legeredskaber og køretøjer
 • Vil gerne deltage i madlavning og smager gerne på nye ting
 • Huske at vaske hænder før/efter spisning og efter toilet besøg.
 • Vil gerne bruge kroppen
 • Har en større koncentrationsevne.

Bmv

Børnehavebørnene synes at:

 • De har gode fysiske rammer, inde som ude.
 • Det er hyggelig at spise sammen
 • De har nogle gode madpakker med
 • De har en god hygiejne.

Halvdelen af børnene mener, at de mangler nogle steder, hvor de kan lege vildt. ¾ af børnene mangler et sted, hvor de kan slappe af.

I vuggestuen vurdere de voksne at:

 • Børnene har gode fysiske rammer både ude som inde.
 • Såvel børnenes som de voksnes hygiejne er god.
 • Børnene ikke har et sted, hvor de kan slappe af.

Eks:                      deltager gerne i madlavningen

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Værne om traditioner og give mulighed for at bruge forskellige udtryksformer.

Mål

Børn skal:

 • Have lejlighed til at deltage i og få viden om traditioner og kulturer.
 • Have adgang til materialer, redskaber og litteratur.
 • Have mulighed for at udfolde sig kreativt.

Målene opnås ved:

 • Daglig oplæsning.
 • Teateroplevelser
 • At gå til morgensang i kirken ca. 1 gang om måneden.
 • At bruge musik og sang i dagligdagen.
 • At de 2 ældste årgange har musik i skolens musiklokale.
 • De yngste bh.børn og vuggestuebørnene har musik i institutionen.
 • Motivere til og opfordre til at male, tegne, modellere, lave papmache m.m.
 • Have traditioner i forbindelse med udflugter, fødselsdage og højtider.
 • Besøge bibliotek.
 • Morgensang i Friskolen.

Fysiske rammer

 • Mange materialer står fremme og er til rådighed for børnene. Der er et rum, hvor der er plads til at male og modellere.
 • Mulighed for at bruge skolens musiklokale og vi har musikinstrumenter til rådighed i børnehaven/ vuggestuen.
 • Små grupper der giver ro og mulighed for højtlæsning.

Psykiske rammer

 • Voksne viderebringer traditioner og værdier.
 • Voksne der opmuntrer til kreative udfoldelser.
 • Børnene får tid i til at udfolde sig kreativ.

Tegn

 • Vil gerne synge, danse og lave musik.
 • Anvender gerne forskellige materialer.
 • Vil gerne høre historie, rim og remser.
 • Vil gerne lege sanglege.
 • Glæder sig til aktiviteter i forbindelse med højtiderne.
 • Glæder sig til teater, biograf og biblioteket.

EKS:                         glæder sig til udflugter

Glæder sig til aktiviteter i forbindelse med højtider

Naturen og naturfænomener

Give mulighed for at opleve glæde ved og respekt for naturen

Mål

Børn skal:

 • Opleve glæden ved naturen
 • Opleve årets gang og vejrskiftene
 • Gives mulighed for sanseoplevelser i naturen
 • Lære at have respekt for naturen og se sig selv som en del af den
 • Opleve naturen som legeplads
 • Mulighed for oplevelser med ild og vand
 • Udforske liv i naturen og lære at respekterer det

Målene opnås gennem:

 • Ture i skoven og ved stranden på alle årstider
 • Dagligt at opholde sig udendørs
 • At lære børnene at færdes i naturen med omtanke og respekt.
 • Finde små dyr i naturen, iagttage dem i forstørrelsesglas og slå dem op i naturbøger og IPad
 • Lave bål
 • Mulighed for leg med vand
 • Lære ikke at smide affald i naturen
 • Plante, så og høste
 • ”Grønne spirer” projekter

Fysiske rammer

 • Legeplads med grønne områder med forskelligt beplantning
 • Plads i skoven med skurvogn
 • Bede og plantekasser
 • Tæt på hav og skov

Psykiske rammer

 • De voksne viser glæde og lyst til at være i naturen
 • Børnene får god tid til at lege og udforske naturen

Tegn

 • Glæder sig til at komme på skovtur
 • Vælger gerne leg med vand
 • Vælger gerne ude lege
 • Viser respekt for naturen og smider ikke affald
 • Vælger gerne lege med naturmaterialer
 • Følger interesseret med i planternes udvikling
 • Viser stor interesse for ”Grønne spirer” projekter
 • Vil gerne være med til at lave bål.
 • Snakker om de dyr, insekter og fugle de oplever

Eks:                  Vælger gerne leg med naturmaterialer

Vælger gerne udelege

Personlig udvikling

At give det enkelte barn mulighed for en individuel udvikling af medfødte evner og anlæg. 

Mål

Børn skal:

 • Have del i sociale og kulturelle erfaringer
 • Have mulighed for at udfolde sig som stærke og alsidige personer.
 • Have mulighed for at opleve sig selv som værdifuld deltager i et socialt og kulturelt fællesskab.

Målene opnås ved:

 • At give børnene en tryg og forudsigelig hverdag.
 • At acceptere børns forskelligheder og handle der ud fra.
 • At give mulighed for at lege.
 • At give mulighed for at kommunikere med andre og snakke om fælles oplevelser.
 • At sætte grænser for sig selv og acceptere andres grænser.
 • At være parat til at prøve at løse konflikter
 • At få tid og rum til fordybelse.
 • At lære børnene at respekterer hinanden for at imødegå mobning og drillerier.
 • At de voksne bruger de 8 samspilstemaer fra ”ICDP”

Fysiske rammer

 • Flere små rum med forskellige aktiviteter der giver mulighed for at lege i mindre grupper og dyrke venskaber.
 • Stor legeplads med legehuse, træer og buske.
 • Skoven hvor der leges i både små og store grupper.
 • Der spises i faste små grupper der giver tryghed og fællesskab, og hvor det enkelte barn har plads til at udtrykke sig sproglig.

Psykiske rammer

 • Anerkender og respekterer hinandens forskelligheder.
 • ”ICDP”

Tegn

 • Forfølger gerne egne ideer.
 • Siger gerne til og fra over for andre.
 • Tager gerne imod udfordring og viser tro på sig selv.
 • Leger gerne rollelege.
 • Vil gerne kunne selv og afprøver gerne noget nyt.
 • Udtrykker gerne følelser over for børn og voksne. Sætter sig gerne i andres sted.
 • Vil gerne fordybe sig i legen / aktiviteter og er nysgerrig.
 • Bliver gerne lyttet til og vil gerne lytte til andre.
 • Bmv

Børnehavebørnene synes at:

 • De har det godt med de andre børn og de voksne
 • Det er sjovt at gå i børnehave
 • De lærer noget nyt
 • De er glade og tilfredse, når de er i børnehaven

Ca. ½ af børnene synes at:

 • De nogle gange har ondt i hovedet eller maven
 • De sommetider er trætte i børnehaven (2 ud af 13 er tit trætte)

¾ savner mor og far ind imellem

I vuggestuen vurderer de voksne at:

 • De voksne og børnene har en god kontakt
 • Børnene imellem også har en god kontakt

Eks:                              Leger gerne rollelege.

Sociale kompetencer

Vi anerkender børns forskelligheder og ser det som en styrke for fællesskabet. Vi lægger vægt på, at styrke det enkelte barns selvstændighed og samtidig lære det at deltage i et socialt fællesskab og tage hensyn til andres ønsker og behov.

Mål

Børn skal:

 • Anerkendes og respekteres.
 • Opleve tryghed og tillid i samvær med børn og voksne, uden mobning og drillerier og hvor ingen holdes udenfor.
 • Inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet.
 • Lære at samarbejde med andre og deltage i fælles beslutninger.
 • Lærer at løse små konflikter.

Målene opnås ved:

 • At børnene støttes i at danne venskaber, og lærer hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe.
 • At vi hjælper dem med at løse konflikter og giver dem redskaber til selv at kunne løse uoverensstemmelser.
 • At der er plads til at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at de respekterer andres.
 • At føle sig værdsat både som person og som en del af fællesskabet og derved opnå selvværd.
 • At de lærer ikke at mobbe og drille andre.
 • At de lærer de sociale spilleregler

Fysiske rammer

 • Flere små rum med forskellige aktiviteter der giver mulighed for leg i mindre grupper og dyrke venskaber.
 • Stor legeplads.
 • Skoven hvor der leges i både små og store grupper.
 • Der spises i faste små grupper der giver tryghed og fællesskab.

Psykiske rammer

 • Anerkender og respekterer hinandens forskelligheder.
 • ”ICDP”

Tegn

 • Deler gerne med andre og tager hensyn til andre.
 • Leger gerne med andre.
 • Er opmærksom på andre og lytter til dem.
 • Prøver selv at løse konflikter.
 • Venter på tur og respekterer de sociale spilleregler.
 • Giver udtryk for følelser.
 • Vælger legekammerater.
 • Hjælper gerne andre.
 • Kan forstå en kollektiv besked.

Bmv

Børnehave børnene synes at:

 • De har mange gode venner i børnehaven
 • De kan lide de andre børn, og at de andre børn også kan lide dem.
 • De er gode ved hinanden, og at de generelt snakker pænt sammen. 5 ud af 13 mener at de nogle gange ikke gør det.
 • De voksne kan lide dem, og at de bliver set og hørt i børnehaven.
 • De får hjælp af de voksne, når de har brug for det.
 • De får at vide, når de laver noget godt.

Nogle børn synes at:

 • At der somme tider bliver drillet, men føler at der er hjælp at hente ved de voksne og kammeraterne.

Ca. ½ af børnene mener, at de sommetider for skæld ud.

I vuggestuen mener de voksne at:

 • Børnene leger sammen. Delvis parallel leg
 • Børnene er glade for hinanden
 • Børnene kan nogen gange godt drille hinanden
 • Børnene sjælden har konflikter

Eks:                              Leger gerne med andre

Hjælper gerne hinanden

 Sprog

Børns talesprog og kropssprog er vigtige for, at de kan kommunikere med såvel børn som voksne og indgå i sociale sammenhænge.

Mål

Børn skal:

 • Udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter.
 • Udfordres til sproglig kreativitet.
 • Støttes til at udvikle deres nysgerrighed for tegn og symboler.
 • Tale pænt.

Målene opnås gennem:

 • Aktiviteter der indeholder sang, rytmik, rim og remser.
 • Oplæsning / samtale.
 • Dagligt under spisning i små grupper at tale med børnene om, hvad vi skal lave, hvilken dag, måned, fødselsdag, årstid o.s.v.
 • Sætte ord på alle aktiviteter f.eks. vendespil, borddækning, madlavning o.s.v.
 • Sætte børnenes navn på kasser, garderober m.m. så de lærer at genkende deres eget og andres navne.
 • Sætter skilte op med forskellige udsagnsord f.eks. lampe, bord, dør, loft, så børnene lærer at genkende ord.
 • Vi har en sprogpædagog der kan støtte børn med behov for mere sproglig stimulering.
 • Kommunikation i og omkring legene

Fysiske rammer

 • Flere små rum med forskellige aktiviteter som giver mulighed for at få børn kan tale/lege uden at blive forstyrret.
 • Mulighed for at bruge skolens musiklokaler.
 • Fællesarealer med skolen, hvor der tales/leges på tværs af aldre.

Psykiske rammer

 • Børnene får “tid” til at tale og blive hørt uden afbrydelse
 • Lærer at lytte til hinanden
 • De voksne lytter med respekt og anerkendelse til børnene.

Tegn

 • Bruger talesproget og kropssproget indbyrdes
 • Bruger sproget over for voksne
 • Lytter
 • Leger med ordene. Bruger rim og remser
 • Legeskriver
 • Skriver deres navn (når det kan forventes).
 • Glade for at synge

Bmv

Børnehavebørnene synes:

 • At de generelt snakker pænt til hinanden, men 5 ud af 13 siger at de ikke altid gør det.

Eks:                        Bruger gerne sproget indbyrdes

Vi har primo maj evalueret læreplanen, og har rettet den til på flere punkter.  Personalet synes, at vi er kommet godt omkring de 6 forskellige områder i lærerplanen. Mange af områderne bliver der dagligt arbejdet med. Vi forsætter med at arbejde videre med lærerplanen i hverdagen. Til næste år bliver der lavet en ny BMV.

Forældrene oplever at børnene har en hverdag i trygge og forudsigelige rammer. Udflugter og skovture giver børnene variation i dagligdagen og nye oplevelser. De større børn giver udtryk for at nye oplevelser berøres gennem samtale, både som forberedelse og efterfølgende. Mange forældre oplever også at børnene kommer hjem med nye færdigheder og at de glæder sig til nye udfordringer og oplevelser.

Den pædagogiske læreplan er godkendt af bestyrelsen

 1. ________________ 2015

________________                                 _________________

Torben Kjeldsen                                                Heidi Svaneborg

____________                    _____________

Sanne Jensen                       Else Marie Kragh

______________

Mette Wessel Fyhn